Index Partneship Deliverables News Newsletters Photo gallery Sitemap Contact us

English   Español   Slovenski   Italiano   Ελληνικά   Français   Ελληνικά
 

Večina Mediteranskih držav se sooča z naraščanjem količine nastalih odpadkov. Evropski sistemi ravnanja z odpadki se pogosto tehnološko razlikujejo, nacionalna zakonodaja omejuje in prisiljuje države da sprejmejo zapletene odločitve in posledica tega je, da ima večina Mediteranskih držav probleme z ustrezno obravnavo problematike ravnanja z odpadki. Ravnanje z odpadki postaja prednostna tema za večino lokalnih oblasti in seveda tudi za nacionalno oblast.

Glede na to bo ozaveščanje o preprečevanju nastajanja komunalnih odpadkov in recikliranje, ki prispevajo k zmanjšanju posledic podnebnih sprememb, ena od ključnih nalog partnerjev projekta Wasman..

        Vsebina projekta
 

Namen projekta je promocija sinergij in širjenje primerov dobre prakse na transnacionalnem nivoju med Mediteranskimi državami na področju upravljanja z odpadki upoštevajoč specifične probleme posameznih sodelujočih partnerjev. S projektom želimo pripomoči občinskim upravam, da razvijejo bolj stroškovno učinkovit sistem upravljanja z odpadki (»zero waste« strategija) in h krepitvi lokalnega gospodarstva s spodbujanjem stroškovno učinkovitih produktov in iskanjem niš za lokalna podjetja.

Izmenjava izkušenj med Mediteranskimi regijami in širjenje primerov dobrih praks glede upravljanja z odpadki bodo prispevali k doseganju teritorialne povezanosti pri soočanju okoljskih, ekonomskih in socialnih izzivov kot so npr. podnebne spremembe..
 


        Cilji projekta:
 
  • vzpostavitev lokalnega modela ravnanja z odpadki za Mediteranske regije;
  • razviti bolj uspešno in stroškovno učinkovito upravljanje z odpadki za komunalne odpadke, obdelavo in odlaganje odpadkov v manjših krajih in manj poseljenih območjih;
  • izboljšati sistem upravljanja z odpadki vključujoč javne in zasebne ustanove;
  • vključiti primere dobre prakse;
  • izboljšati ozaveščenost o čistem okolju in varovanju zdravja;
  • prispevanje k izvajanju lokalne politike in zakonodaje s področja odpadkov.
        Rezultati projekta:
 
  • identifikacija primerov dobre prakse;
  • širitev novih metod recikliranja prek pilotnih aktivnosti;
  • dvig nivoja ozaveščenosti (znanje, metode, procesi sodelovanja, lokalne pilotne aktivnosti in inovativne tehnologije za okolju prijazno ravnanje z odpadki). Izdan bo tudi priročnik za potrošnike;
  • spodbujanje odločevalcev za spreminjanje netrajnostnih oblik ravnanja z odpadki.
 


 
 
User: Password:  
Forgot your password? Click HERE


Enter your email:
 


 

ZEROWASTE PRO